Polityka Prywatności - wynajem

Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej.

Administratorzy danych
osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest THO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gaju (adres siedziby: ul. Słoneczna 15, 32-031 Gaj), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869194, posiadająca NIP: 9442269761 oraz numer REGON: 387503215, dalej zwana „Administratorem”.

Punkt kontaktowy

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną, kierując wiadomość pod adres „rezerwacja@ap7.pl” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora (tj. ul. Słoneczna 15, 32-031 Gaj).

Podmiot przetwarzający
dane osobowe

Informujemy, iż stosownie do zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Roman Korczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEMONPIXEL.PL ROMAN KORCZYŃSKI (adres: ul. Osiedle Robotnicze 10/4, 58-500 Jelenia Góra), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6112272445 oraz numer REGON: 021066480, który jest operatorem systemu rezerwacji online „Hotres.pl”, zwany dalej „Hotres.pl” lub „Podmiotem przetwarzającym”.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane również innym podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów współpracy, a nadto grupie zaufanych partnerów Administratora na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczy to podmiotów takich jak systemy realizujące usługi płatnicze lub świadczących usługi księgowe lub informatyczne.

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych Administratora, z której treścią może się Pan/Pani w każdej chwili zapoznać w siedzibie Administratora, w tym do zachowania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Cele i podstawy
przetwarzania
danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umów najmu apartamentów zarządzanych przez Administratora (dalej „Usługi wynajmu”), są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora, a także na podstawie zawartej przez Pana/Pani umowy z Administratorem (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO).
Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celach analitycznych, tj. w zakresie doboru usług dla potrzeb klientów Administratora, optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi klienta na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, iż Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych na podstawie uprzednio wyrażonych zgód, które pozostają ważne bez potrzeby ich odnawiania (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zobowiązania
Hotres.pl

Hotres.pl jako podmiot przetwarzający Pana/Pani dane osobowe, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl zapewnia, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązał się względem Administratora, między innymi, do szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych, ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przekazywanie danych
do państw trzecich
lub organizacji
międzynarodowych

Informujemy, iż jako Administrator nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardem wynikającym z RODO, a dostawcą usług komunikacji elektronicznej dla Administratora jest podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej.

Jednocześnie informujemy o istniejącym ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, a także usług komunikacji elektronicznej świadczonych przez podmioty mające siedzibę poza Polską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, na które to ryzyko Administrator nie ma wpływu.

Okres przechowywania
danych

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia Usług wynajmu przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił Pana/Pani ostatni kontakt z Administratorem.

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu apartamentów lub innych umów cywilnoprawnych związanych z wynajmem apartamentów są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pan/Pani zgodę, jeśli te dane były przetwarzane na podstawie zgody marketingowej lub jeśli Administrator ustali, iż dane te się zdezaktualizowały.

Pana/Pani prawa

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani:
1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przeniesienia danych osobowych;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły dotyczące możliwości i sposobu wykonania swoich praw otrzyma Pan/Pani po uprzednim kontakcie z Punktem kontaktowym.

Informacja o dobrowolności
podania danych osobowych

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia Usług wynajmu przez Administratora.

Polityka cookies

Polityka

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).

2. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AP7.pl z siedzibą w Krakowie (30-506), ul. Staromostowa 4/1

4. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

6. Serwis AP7.pl korzysta z plików cookies w celu:
-świadczenia usług;
-dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb)
-tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji;
-utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
-prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego)
-realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

7. Z uwagi na czas życia cookies, AP7.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
-sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
-stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, AP7.pl stosuje ich następujące rodzaje:
-niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
-służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
-wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
-funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
-reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
-statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym AP7.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
-zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
-zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
-określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
-blokowania lub usuwania cookies.

11. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.